Το Όραμά μας

  • Να δημιουργήσουμε υψηλού επιπέδου ελληνική τεχνογνωσία όμοια των Ευρωπαϊκών δεδομένων, μέσω της οποίας να αντιμετωπίζονται επιτυχώς θέματα:
  1. Εξειδικευμένου κλιματισμού
  2. Καθαρού αέρα
  3. Βιομηχανικού αερισμού
  4. Υδραυλικών συστημάτων
  5. Βιομηχανικού κλιματισμού
  6. Καθαρών χώρων (clean room)
  7. Αναβάθμισης ποιότητας αέρα μέσω συστημάτων απόσμησης
  • Να προχωρήσουμε στην κατασκευή μηχανημάτων ειδικών εφαρμογών απόσμησης τα οποία να είναι υψηλότερης τεχνολογίας και χαμηλότερου κόστους από τα εισαγόμενα.
Πάνω σε αυτούς τους άξονες έχει χαραχθεί η στρατηγική της AIR QUALITY από τα μέχρι τώρα χρόνια δραστηριοποίησής της στο χώρο των τεχνικών έργων. Ο συνεχώς διευρυνόμενος κύκλος εργασιών και πελατολογίου της εταιρείας αποτελεί απόδειξη τόσο της υψηλής ποιότητας όσο και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε.