Η εταιρεια

Το Όραμά μας

Να δημιουργήσουμε υψηλού επιπέδου ελληνική τεχνογνωσία όμοια των Ευρωπαϊκών δεδομένων, μέσω της οποίας να αντιμετωπίζονται επιτυχώς θέματα:

  • Εξειδικευμένου κλιματισμού
  • Καθαρού αέρα
  • Βιομηχανικού αερισμού
  • Υδραυλικών συστημάτων
  • Βιομηχανικού κλιματισμού
  • Καθαρών χώρων (clean room)
  • Αναβάθμισης ποιότητας αέρα μέσω συστημάτων απόσμησης


Να προχωρήσουμε στην κατασκευή μηχανημάτων ειδικών εφαρμογών απόσμησης τα οποία να είναι υψηλότερης τεχνολογίας και χαμηλότερου κόστους από τα εισαγόμενα.

Πάνω σε αυτούς τους άξονες έχει χαραχθεί η στρατηγική της AIR QUALITY από τα μέχρι τώρα χρόνια δραστηριοποίησής της στο χώρο των τεχνικών έργων. Ο συνεχώς διευρυνόμενος κύκλος εργασιών και πελατολογίου της εταιρείας αποτελεί απόδειξη τόσο της υψηλής ποιότητας όσο και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε.