Πρότυπα

Πρότυπα

    1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 20551/4-5-2020 οδηγία του Υπουργείου Υγείας, θα πρέπει να γίνεται σχολαστικός καθαρισμός των φίλτρων των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων με πιστοποιημένα απολυμαντικά υγρά καθαρισμού (συμβατικά, σακκόφιλτρα, κλπ) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αν τα φίλτρα χρήζουν αντικατάστασης να αντικαθίστανται άμεσα (HEPA ή απόλυτα). Επισημαίνεται ότι εκτός των φίλτρων θα πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς με πιστοποιημένα απολυμαντικά υγρά καθαρισμού οι κλιματιστικές μονάδες, ο χώρος των κλιματιστικών και με ρομποτικό σύστημα όλα τα κανάλια εισόδου και διανομής του αέρα (προσαγόμενου και απαγόμενου).

    2. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 5754/5-2-2020 οδηγία της Περιφέρειας Αττικής, θα πρέπει να γίνεται προληπτική συντήρηση (SERVICE) σε όλους τους ψύκτες και σε όλα τις κλιματιστικές μονάδες-συγκροτήματα αλλά και σε όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα του Νοσοκομείου. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα υγρά καθαρισμού, στο σχολαστικό καθαρισμό των φίλτρων ή την αντικατάστασή τους (συμβατικά, σακκόφιλτρα και απόλυτα) καθώς και στον καθαρισμό των αεραγωγών των δικτύων αερισμού - κλιματισμού προς αποφυγή αλλεργιών και λοιμώξεων. Η επιλογή των υγρών καθαρισμού καθώς και ο έλεγχος καθαρότητας των φίλτρων των κλιματιστικών μηχανημάτων προτείνεται να γίνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων.

    3. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 26635/23-04-2020 οδηγία του Υπουργείου Υγείας, με αφορμή τη λοίμωξη SARS–CoV–2, θα πρέπει να γίνεται αντικατάσταση των φίλτρων των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων σύμφωνα με την προγραμματισμένη συντήρηση. Οι τακτικές εργασίες αντικατάστασης και συντήρησης φίλτρων θα εκτελούνται με χρήση και λήψη όλων των προστατευτικών μέτρων (ατομική προστασία, αερισμός χώρου, ασφαλής αποκομιδή των φίλτρων που αντικαθίστανται) συμπεριλαμβανομένης της αναπνευστικής προστασίας.


    4. Ευρωπαϊκό πρότυπο TR19/2013 καθαρισμού αεραγωγών εξαερισμού εστιατορίων